Updates

2021

februari jan

Handreiking financieel toezicht – VTW

Vanuit de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie verplicht is toezicht te houden op de financiën. Het (verplichte) instrument dat […]

Lees meer

Accountantsprotocol verslagjaar 2020

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Met de richtlijnen uit dit protocol controleren […]

Lees meer

Nota van wijzigingen – Handboek marktwaarde 2020

Op 30 oktober jl. is het handboek marktwaarde 2020 gepubliceerd. Tezamen met de publicatie van het handboek, zijn ook de […]

Lees meer

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde […]

Lees meer

2018

november okt

Rapport met resultaten en conclusies onderzoek naar onderhoudskosten Handboek Marktwaardering

In dit rapport wordt verslag gedaan over het onderzoek dat is uitgevoerd door Brink Management/ Advies naar de onderhoudskosten uit […]

Lees meer

Rapport validatie handboek marktwaarde 2017

In dit rapport wordt door ABF research verslag gedaan van de validatie van het handboek met peildatum 31 december 2017. […]

Lees meer

Handreiking implementatie full-versie marktwaarde 2018

Ter ondersteuning van corporaties die een full-taxatie uitvoeren, is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een […]

Lees meer

Nota van wijzigingen Handboek 2018 t.o.v. 2017

In de nota zijn de wijzigingen in het handboek 2018 opgenomen. De wijzigingen vallen in de volgende categorieën: – Methodische […]

Lees meer

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van […]

Lees meer
september aug

GRESB resultaten 2018

Een jaarlijks publicatie namens de GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) met een update over de prestaties van de verduurzaming […]

Lees meer
mei apr

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2018

Op 24 mei jl. zijn de indicatieve bestedingsruimte woningcorporatie gegevens gepubliceerd. In het overzicht van woningwet2015 is verduidelijkt in welke […]

Lees meer
maart feb

Corporatiebezit naar gemeente

In onderstaande visualisatie is het corporatiebezit (2017) tegen de totale woningvoorraad weggezet. De verhouding is per gemeente weergegeven. Het kaartje […]

Lees meer

Effectrapportage handboek marktwaardering 2017 versus 2016

De waardering van het vastgoed volgens het handboek marktwaardering 2017 voor corporatie leidt tot een andere, veelal hogere waarde. De […]

Lees meer

Notitie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat

De waardering van het vastgoed volgens het handboek 2017 leidt tot een andere, veelal hogere waarde. De accountant stelt de […]

Lees meer

Magic Quadrant for Analytics and BI platform van Gartner

De Magic Quadrant for Analystics and BI platform van Gartner is het toonaangevende instrument voor het vergelijken van software voor […]

Lees meer
februari jan

Handleiding Benchlearning Aedes Presentaties

Het Aedes-benchmarkcentrum is een benchmarktool welke enkel toegankelijk is voor woningcorporaties. Woningcorporaties kunnen met de tool onderlinge prestaties vergelijken en […]

Lees meer

2017

december nov

Benchmarking Gemeentelijk Vastgoed 2017

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed (BGV) geeft inzicht in de gezamenlijke vastgoedprestaties van 20 grote Nederlandse gemeenten. Hierbij is ingezoomd op […]

Lees meer

Convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk […]

Lees meer
november okt

Rapportage Aedes-benchmark 2017

De Aedes-benchmark is het voornaamste product welke onderlinge vergelijkingen van prestaties van corporaties mogelijk maakt. Dit heeft erin geresulteerd dat […]

Lees meer

Voorbeeld schaduwberekening

Door het uitvoeren van een schaduwberekening krijgt u als corporatie meer grip op de marktwaardering. Wij maken gebruik van een […]

Lees meer