Woningcorporaties krijgen meer tijd voor het op orde brengen van hun data

De verplichting voor corporaties om hun gebruiksoppervlaktes volgens de NEN 2580 meetinstructie te bepalen verschuift van 2019 naar 2021. Het ministerie van BZK heeft dit besluit genomen, zodat corporaties de tijd hebben om beter samen te werken met gemeenten waar hetzelfde vraagstuk op tafel ligt. Dat moet leiden tot kostenbesparingen en geeft partijen meer tijd om hun data op orde te krijgen.

Corporaties waarderen hun vastgoed inmiddels enkele jaren op marktwaarde. De taxaties worden verricht met gebruik van het waarderingshandboek, waar de verplichting is opgenomen om de NEN2580 meetinstructie te hanteren. Het groeipad dat zich zal richten op 2021 wordt dan ook opgenomen in het jaarlijks te actualiseren handboek marktwaardering.

De ontwikkeling neemt niet weg dat het voor corporaties en gemeenten wordt aangeraden om op zo kort mogelijke termijn alle gebruiksoppervlaktes in kaart te brengen. Dat leidt niet alleen tot onderlinge vergelijkbaarheid, de bruikbaarheid van de marktwaarde groeit ook door een zuiverdere waardering.