De ontwikkelingen rondom het Waarderingshandboek

De ontwikkelingen binnen de corporatiesector hebben elkaar de afgelopen jaren in een rap tempo opgevolgd. Corporaties bevinden zich in een veranderende omgeving en varen, met de Woningwet als leidraad, een nieuwe koers.

De invoering van de marktwaarde als waarderingsgrondslag is een ingrijpende verandering gebleken. Voor de uitvoering van het waarderingsproces is ondersteuning geboden in de vorm van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. De eerste versie is verschenen in juni 2015, in 2016 is een update gepubliceerd en voor het jaarverslag over het jaar 2017 wordt wederom een actualisatie uitgegeven. Deze update wordt in oktober verwacht.

Hierin zal een actualisatie van de normen en de parameters en bijbehorende bandbreedtes worden aangebracht. Daarnaast is er sprake van aanpassingen welke voor verslagjaar 2016 een handreiking waren en voor 2017 als voorschrift gelden. Hierbij hebben we het in elk geval over de rekeningkundige uitwerking met betrekking tot:
– Medio jaar indexeren en verdisconteren van kasstromen;
– De omgang met mutaties en uitponden;
– Eindwaarde berekening;
– De behandeling van aanvangs- en mutatieleegstand;
– Een aangepast uitpondscenario voor parkeerplaatsen.

Het op orde brengen van data is echter ook belangrijk om te komen tot een aannemelijke marktwaarde. Een onderdeel hiervan – de oppervlakte berekening van woningen – kent vanaf 2019 nieuwe richtlijnen. Tot verslagjaar 2019 is het toegestaan om gebruik te maken van gegevens uit het BAG-register, meetopgaven uit een WOZ-rapport of bij onzelfstandige eenheden metingen op basis van het WWS-stelsel.

Vanaf verslagjaar 2019 moet gebruik worden gemaakt van de NEN 2580 meetinstructie. Toepassing van deze methodiek leert in veel gevallen dat de bekende data niet goed overeenkomt met de ‘nieuwe’ standaard of de daadwerkelijke situatie. Mede aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, zoals een ‘building information model’ (BIM), kunnen corporaties slim gebruik maken van bestaande technologie om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Door het uitvoeren van NEN 2580 metingen en deze te verwerken in digitale gebouwdossiers, kunnen processen efficiënter en beter worden ingericht en vindt verdergaande digitalisering plaats.

Kortom: Het vertrekpunt van waarderen op marktwaarde brengt kansen met zich mee en biedt potentie.