Handboek marktwaardering 2018 gepubliceerd

Woningcorporaties waarderen hun vastgoed aan de hand van het jaarlijkse geactualiseerde handboek marktwaardering. Op woensdag 31 oktober is het nieuwe handboek gepubliceerd. Het Handboek Marktwaardering 2018 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Hierin is vastgelegd op welke wijze toegelaten instellingen de waardering voor de jaarrekening van hun vastgoed in exploitatie op moeten stellen.

Als uitgangspunt voor de actualisatie van 2018 stonden de kernwoorden ‘continuïteit’ en ‘consistentie’ centraal. Daarbij is zoveel als mogelijk geprobeerd om de wijzigingen beperkt te houden. Het is gelukt om ingrijpende methodologische wijzingen te voorkomen en met parameteraanpassingen en tekstuele aanscherpingen te werken. Bij de actualisatie naar prijspeil 31-12-2018 zijn op hoofdlijnen de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Er zijn nieuwe voorschriften toegevoegd voor het verplicht toepassen van een full taxatie voor woningen binnen krimpgebieden. Gebleken is dat modelmatige waardering, waarvoor eind 2017 is gekozen, niet adequaat is voor deze woningen. Daarom is de taxatieverplichting voor woningen binnen krimpgebieden opnieuw opgenomen.
  • De verplichting om een update-taxatie uit te voeren in de full-versie, indien het vastgoed in de afgelopen 24 maanden al eens is getaxeerd, is komen te vervallen voor regulier woningvastgoed en homogeen parkeervastgoed bij toepassing van het scenario waarbij jaarlijks éénderde (steeds wisselend deel) van het vastgoed full wordt gewaardeerd. De toegelaten instelling heeft de keuze om een update-taxatie danwel een aannemelijkheidstoets uit te voeren voor het overige tweederde deel.
  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters (zoals inflatie, markthuren, onderhoudskosten en leegwaardestijging) naar peildatum 31 december 2018.
  • De hoofdstukken over bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG) en het hoofdstuk over Intramuraal zorgvastgoed (ZOG) zijn samengevoegd tot één hoofdstuk over BOG-MOG-ZOG. De wijziging heeft plaatsgevonden omdat de wijze van waarderen voor deze drie categorieën vastgoed gelijk is en alleen de te gebruiken normbedragen en parameters afwijken.
  • Er is een hoofdstuk toegevoegd met daarin een uitwerking van de beleidswaarde (het te realiseren deel van de marktwaarde op basis van corporatiespecifiek beleid.

    Meer informatie over het handboek 2018 en de gevolgen voor uw corporatie? Neem contact met ons op via info@pin-oak.nl.